Dohodnúť obhliadku

GDPR

Tento informačný list má za úlohu poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov fyzickej osoby, ak ste ako návštevník webovej stránky www.vasekancelarie.sk prejavili záujem o služby prevádzkovateľa, resp. správcu stránky www.vasekancelarie.sk:

Spoločnosť SINTEC spol. s r.o., so sídlom Smrečianska 16, 831 01 Bratislava, IČO: 35 873 281, DIČ: 2021772808, IČ DPH: 2021772808, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 30421/B, email: sintec@sintec.sk, (ďalej len “Spoločnosť”).

Spoločnosť nemenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Aké údaje spracúvame

Emailová objednávka

Ak nadviažete komunikáciu so Spoločnosťou ako návštevník webovej stránky www.vasekancelarie.sk cez internetový prehliadač: zadaním Vašej emailovej adresy a dopytu na službu alebo zaslaním priameho emailu na sintec@sintec.sk, Spoločnosť bude spracúvať len relevantne bežné osobné údaje, ktoré sami poskytnete Spoločnosti.

Spoločnosť spracúva osobné údaje o zákazníkoch. Spracúvané sú osobné údaje, ktoré Spoločnosti sami poskytnete, v prvom rade pri zadaní dopytu prostredníctvom emailu. Tieto údaje zahŕňajú menovite najmä emailovú adresu, prípadne meno a priezvisko, titul a telefónne číslo a informáciu o tom, o akú službu máte záujem. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, najmä podrobnejšie informácie k službe, o ktorú máte záujem.

Následne v ďalšom kroku, ak sa so Spoločnosťou dohodnete a uzatvoríte so Spoločnosťou zmluvu, na základe formulára Spoločnosti poskytnete primárne osobné údaje v miere nevyhnutnej k poskytnutiu služby zo strany Spoločnosti. Tieto osobné údaje zahŕňajú širšiu škálu bežných osobných údajov, pričom táto škála je určená právnymi predpismi a Spoločnosť ju musí rešpektovať (menovite najmä titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátna príslušnosť, údaj o vzdelaní, miesto a okres narodenia, výška vkladu v spoločnosti, predmety podnikania, údaj o vzdelaní, Vaše práva a povinnosti v obchodnej spoločnosti a iné). Rozsah potrebných osobných údajov je určený osobitnými právnymi predpismi, ktoré upravujú podmienky pre založenie obchodných spoločností, realizáciu zmien v obchodných spoločnostiach a iné zmeny v oblasti podnikania.

Cookies

Ak ste na Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies, Spoločnosť zbiera tiež údaje získané prostredníctvom cookies. O používaní cookies a účele ich používania na webovej stránke je Spoločnosť povinná Vás informovať. Informáciu o používaní cookies môžete nájsť v dolnej časti stránky použitím nasledovného textu: „Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Pre viac info kliknite sem. Súhlasím.“

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky.

Cookies umožňujú informovať Spoločnosť o tom, aké časti webovej stránky www.vasekancelarie.sk verejnosť navštevuje, pomáhajú Spoločnosti merať efektivitu reklám a webových hľadaní a poskytujú pohľad na správanie návštevníkov. Na základe týchto informácií môže potom Spoločnosť zlepšovať svoje služby a skvalitňovať komunikáciu, lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webovej stránky tomu, čo Vás zaujíma.

Na našich portáloch používame tieto cookies:

  1. Základné: umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov;
  2. Prevádzkové: slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu;
  3. Cookies tretích strán: vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Účely, pre ktoré spracúvame osobné údaje

Tieto osobné údaje Spoločnosť spracúva na účel:

Účelom používania cookies:

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje Spoločnosť uchováva po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a Spoločnosťou a naplnenia predmetu zmluvy.

Po ukončení spolupráce budú tieto údaje vymazané, pokiaľ neexistujú právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť Spoločnosti a daňové, účtovné alebo archívne povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia zmluvnej spolupráce.

Údaje získané s povolením cookies Spoločnosť spracúva po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte na svojom prehliadači, prípadne do doby, než podáte námietku proti spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom alebo odvoláte súhlas.

Na základe čoho môžeme spracúvať osobné údaje

Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva bez potreby vyžiadania si Vášho súhlasu, pričom právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: plnenie zmluvy a opatrení pred uzatvorením zmluvy (vychádzajúc z Recitálu 44 Nariadenia GDPR).

Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy, pričom ich poskytnutie je Vašou slobodnou voľbou/právom. V prípade, ak Vaše osobné údaje Spoločnosti neposkytnete, Spoločnosť nebude môcť s Vami uzatvoriť zmluvu a kvalitne Vám poskytnúť objednané služby.

Údaje z cookies spracúvame na právnom základe:

  1. oprávneného záujmu Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR: cookies v časti fungovanie webovej stránky a na analytické účely (meranie návštevnosti webovej stánky, prezeraných službách, ďalšej aktivite na webovej stránke, prispôsobenie zobrazenia webovej stránky);

Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR: cookies v časti marketingové účely: pre lepšie cielenie reklamy a propagácie služieb Spoločnosti.

Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Väčšina webových prehliadačov prijíma cookies automaticky. Obsahujú ale ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Ste oprávnení nastaviť si svoj prehliadač tak, by bolo používaniu cookies na Vašom počítači zabránené; ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť stránok Spoločnosti. Pokyny k blokovaniu alebo odstráneniu súborov cookies v prehliadači možno nájsť v dokumentácii pomocníka jednotlivých prehliadačov.

Dovoľujeme Vás upozorniť, že keďže v niektorých prípadoch Spoločnosti poskytnete aj osobné údaje ďalšej fyzickej osoby (najmä údaje o Vašom spoločníkovi alebo konateľovi v spoločnosti, alebo bežné osobné údaje o rodičoch pre účely zakladania živnostenského oprávnenia) Spoločnosť musí na tieto prípady aplikovať § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, podľa ktorého je Spoločnosť oprávnená získať osobné údaje o ďalšej osobe od Vás, keďže poskytnutím osobných údajov o ďalšej osobe chránite svoje práva a oprávnené záujmy.

Za tým účelom zoberte prosím na vedomie, že uzatvorením zmluvy so Spoločnosťou prehlasujete, že disponujete právnym základom (najmä súhlasom) na spracúvanie osobných údajov ďalšej osoby (podľa konkrétneho prípadu ďalšieho konateľa a/alebo spoločníka v spoločnosti, Vašich rodičov alebo rodičov ďalšieho konateľa a/alebo spoločníka v spoločnosti).

Spoločnosť automatizovane nespracúva osobné údaje a nevykonáva profilovanie Vašich osobných údajov. Spoločnosť Vaše osobné údaje neprenáša do tretej krajiny.

Vaše osobné údaje sú v prvom rade spracúvané Spoločnosťou a prípadne jej pracovníkom. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané mlčanlivosťou a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so Spoločnosťou.

Osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje, v zákonom stanovenom prípade a rozsahu ich však musí poskytnúť štátnym orgánom na úseku živnostenského registra, obchodnému registru, daňovému úradu prípadne iným orgánom. Bez poskytnutia osobných údajov týmto subjektom by Spoločnosť nemohla vykonať objednané služby.

Vaše osobné údaje Spoločnosť poskytne tretej osobe len v prípade potreby a v nevyhnutnom rozsahu:

  1. príslušnému Okresnému úradu, Živnostenskému odboru, Obchodnému registru príslušného Okresného súdu, príslušnému daňovému úradu, prípadne iným orgánom,
  2. osobe zmluvne poverenej na vedenie účtovníctva Spoločnosti,
  3. osobe zmluvne poverenej na právne vymáhanie neuhradenej pohľadávky,
  4. poskytovateľovi poštových služieb na zaslanie faktúry poštou (Slovenská pošta, a.s.),
  5. zmluvnému poskytovateľovi webhostingových služieb, ak má poskytovateľ prístup k osobným údajom PIXEL Corporation, s.r.o.
  6. poskytovateľom služieb a platforiem: Google Analytics, Google AdSense, Google Tag Manager, Hotjar, ISSET, s.r.o. (faktury-online), WordPress.

Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa môžete na Spoločnosť obrátiť a požadovať od nej:

Ak sa domnievate, že Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou alebo v rozpore s Vašimi právami a slobodami, máte právo požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. opravu, blokáciu, doplnenie, likvidáciu).

V súlade s legislatívou, máte:

Tieto pravidlá sú účinné od 25.05.2018